Bemutatkozás

 

 

 

 

 

Óvodánkról

 

A Jó Pásztor Óvoda Eger egyik legrégebbi óvodája. 1892. szeptember 01-én nyílt meg a Cifra – hóstya és a belváros határán magánházak között, egy lakóépületben. A II. világháború után, 1950-ben nyitott három csoporttal, majd az 1970-es években négy csoportossá bővült.

2001. augusztus 01-től Dr. Seregély István – a Főegyházmegyei Hatóság javaslatára, szülői igények alapján – egyházi fenntartásba vette át.

 

Jelenleg az intézmény 80 férőhelyes. Az óvoda csoportszerkezetének kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, a szülők igényeit és a gyermekközösségek összetételét. Ennek alapján az azonos életkorú gyermekekből szerveződő csoportok kialakításának vagyunk hívei. Ezért óvodánkban három homogén csoport működik. Úgy gondoljuk, hogy ebben a csoportszerkezetben tudjuk leginkább fejleszteni gyermekeinket.

Az itt dolgozók szorgos munkájának köszönhetően egy régi, de családias óvodában dolgozunk, ahová szívesen járnak a gyermekek. Erre büszkék vagyunk. Nincs körzetesítés, felvételi kötelezettség: intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják a katolikus szellemiséget.

 

 

 

Személyi feltételek

 

Óvodánkban hat óvodapedagógus dolgozik. Az óvodapedagógusok szakmai felkészültsége jó, a program megvalósítása érdekében szakirányú továbbképzéseken vettek részt (vezető, fejlesztő óvodapedagógusi, beszédfejlesztő).

A meglévő eredményeink megtartásához, illetve a továbblépéshez elengedhetetlen, hogy tovább képezzük magunkat. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a különböző továbbképzéseket és törekszünk újabb szakterületeken ismereteket szerezni (hittan, logopédia, szociálpedagógia, gyógypedagógia, gyermektánc).

Négy dajka (egy fő konyhás munkakörben) segíti az óvodapedagógusok munkáját. Az intézmény működéséhez  a karbantartó az udvart tartja rendben, valamint az épülettel kapcsolatos kisebb javításokat végzi.

 

 

Tárgyi feltételek

 

Óvodánk a város északi részét érintő magánházi zártkertű területen a Servita – Tavassy – Jankovics utcák által határolt részen terül el 759m2-en. Ebből beépített rész 420m2, az udvar 339m2. Óvodánkban a három csoportszoba különböző nagyságú. Egy csoportba 20-24 gyermek jár.

A csoportszobákban galériát alakítottunk ki a jobb helykihasználás miatt. Az öltözők és mosdók berendezései a gyermekek méreteinek és létszámának megfelelő.

 

A játéktevékenység eszközei:

Fajtái:

·        manuális

·        értelemfejlesztő

·        mozgásfejlesztő

·        építő játék

·        szerepjátékok eszközei

 

 

Tanulást segítő fejlesztési eszközök:

 

A pedagógiai munkához szükséges szakmai eszközeinket folyamatosan korszerűsítjük, bővítjük. Főleg a környező világ tevékeny megismeréséhez és az anyanyelvi neveléshez szükséges eszközöket.

Audio – vizuális eszközeink: mini hifi, diapozitívvetítő, televízió, videó, számítógép, laptop, projektor

 

Tornaeszközök:

 

Színes, változatos eszközök a megfelelő mozgásfejlesztéshez: labdák, karikák, egyensúlyérzéket fejlesztő eszközök.

 

Óvodai könyvkészlet:

 

Könyvtárunkat egyházi szellemű, vallásos és szakmai könyvek és a gyermekeknek szóló mese és verses kötetek alkotják. Folyamatosan bővítjük könyvkészletünket. A gyermekek is hoznak be az óvodába különböző mese, illetve ismeretterjesztő könyveket és ezeket közösen nézegetjük. A nagycsoportosokkal rendszeresen járunk könyvtári foglalkozásokra, ahonnan kölcsönözhetünk is könyveket.

 

 

 

Nevelési program

 

A program saját, melyet az országos nevelési és a katolikus irányelveket figyelembe véve a 89-es ONEP, a komplex prevenciós program felhasználásával készítettük a szülők kérése és igényei figyelembevételével, a meglévő értékeinkre építve. Nemcsak az egyes pedagógiai értékeket nézzük, hanem az egész testület, illetve a gyermekösszetétel értékeire is építünk. Nagyon fontosnak tartjuk a gyermek egyéni szintjéhez mért differenciált fejlesztést, melyen keresztül az iskolába lépés esélyegyenlőségét is biztosítjuk. Ennek érdekében az otthonos, családias légkört biztosító környezet kialakítása és az ismeretnyújtás többoldalú közvetítése mindig kiemelt fontossággal szerepel munkánkban, amelyet áthat a katolikus lelkiség és szellemiség.

 

Azt valljuk, hogy csak akkor lehetünk jó óvoda, ha:

 

A keresztényi nevelésünk segíti a gyermekeket, hogy megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, egyre jobban elkötelezzék magukat Isten, az élet és egymás tiszteletére.

Ennek érdekében nagy gondot fordítunk:

·        a gyermeki énkép erősítésére, az igazi egyéniséget alapozó nevelésre

·        pozitív érzelmekkel teli, befogadó és elfogadó felnőtt közösség, esztétikus, ingerdús környezet kialakítására

·        pozitív pedagógiai modell állítása a gyermekek elé, hiszen a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább személyes példaadással, ahogyan a hétköznapokban viselkedünk és gondolkodunk

·        a család és az óvoda együttes nevelést megvalósító partnerkapcsolatára, amelyben mindig a gyermek az elsődleges

 

 

Katolikus óvodánkban meghatározó jelentőségű, hogy a világból, a valóságból a keresztény felfogásra épít. Ennek a világlátásnak és nevelésnek alapja és középpontja maga Krisztus.

 

 

Alapelveink:

 

·        helyes önértékelés

·        a hitre, reményre, szeretetre nevelés

·        az értékek felismerése, megbecsülése

·        nyitottság mások felé, befogadó képesség

·        a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében

·        szelídség

·        alázat

·        türelem

·        az alaposság

·        a mértékletesség

·        a megbocsátás

·        a belső csendre, elmélyülésre való igény

·        hűség Istenhez

·        a gyermeki tevékenységre épülő tanulás

·        a családdal való szoros együttműködés, együtt nevelés

 

 

Nevelésünk célja:

 

A gyermekeket képessé tenni a hit befogadására, egyéni fejlődésük figyelembe vételével érdeklődő, öntevékeny személyiség kialakítása.

Iskolára való felkészítés, a tankötelezettségi törvényeknek megfelelően.

 

Keresztény óvodai nevelésünk céljának megvalósítása érdekében az alábbi fő feladatok hangsúlyozottak az óvoda helyi nevelési programjában:

 

·        Együttműködni az isteni kegyelemmel a gyermekek, a szülők és magunk keresztény lelkületének kialakításában, aminek alaptétele a gyakorló keresztényi szeretet.

·        Egészségügyi szokásrendszer kialakítása, az egészséges életmód iránti igény megalapozása.

·        Szívesen, jól kommunikáló, tevékeny, együttműködésre alkalmas, érzelmileg kiegyensúlyozott személyiség fejlesztése az egyéniség figyelembevételével.

·        Differenciált, egyéni képességfejlesztés természetes környezetben, a gyermekek öntevékeny részvételével.

·        Az óvoda és a család sokoldalú együttműködése, a szülőkkel való jó kapcsolat előtérbe helyezése, a gyermekvédelmi munka hatékonyságának kiemelése.

 

 

 

Napirend

 

Az óvoda csoportszerkezete:

Az óvoda csoportszerkezetének kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, a szülők igényeit és a gyermekközösségek összetételét. Ennek alapján az azonos életkorú gyermekekből szerveződő csoportok kialakításának vagyunk hívei. Ezért óvodánkban három homogén csoport működik.

Úgy gondoljuk, hogy ebben a csoportszerkezetben tudjuk leginkább fejleszteni gyermekeinket.

 

A napirend időkeretei:

A gyermek óvodai életét céltudatosan alakítjuk ki, ezért a fejlettségi szintjükhöz, életkori sajátosságaihoz igazodunk.

A gyermekek életritmusa megkívánja, hogy az óvodán belül a napirendünk rendszert alkosson és a különböző tevékenységek ritmikusan ismétlődjenek napról – napra.

Napirendünkben a keresztény szokásokat figyelembe véve, keresztény értékrendünknek megfelelő tevékenység formát is terveztünk.

A fő időpontok az étkezés, az alvás, közös imádság, azon kívül amennyire lehetséges a testnevelés és a levegőzés azonos időben ismétlődnek. A többi tevékenységet rugalmasan építjük köréjük, amelyet a csoport óvónői terveznek. A naponkénti fix időpontok adják a meghatározott életritmust, a rugalmasan kezelt tevékenységek pedig a napi óvodai élet kellemes élményét. Ha a gyermekek a rendszeres életet már az óvodában megszokják, ez későbbi életükre is pozitívan hat.

 

Napirend, amely minden csoportban alapul szolgál:

 

06.00

                                                        8.45 Mindennapos testnevelés

                                                                Ima, tízórai

                                                                Lelki percek, elcsendesedés

                   JÁTÉK                                  Kötetlen és kötelező tevékenységek

                                                       10.30 Levegőzés, séta, játék az udvaron

12.00          EBÉD                                   Közös ima, ebéd

                                                                Pihenés előtti ima, mese

                                                                Pihenés

                                                       14.45 Folyamatos felkelés

                                                                Uzsonna

                   JÁTÉK                                  Szabadon választott tevékenység

17.00                                                       Hazatérés

 

Hetirend

 

Fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti „átjárás” biztosítása mellett a tevékenységi formák önálló életét is.

 

 

HETIREND:

szeptembertől- május 31-ig.

 

 

Tevékenységek ideje

Kötött, ill. kötetlen tevékenység

Heti 1-1 alkalommal a csoportok által meghatározott napokon.

Hitre nevelés

Ének, énekes játékok

Külső világ tevékeny megismerése

-          matematika

-          környezet

Mese, vers

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Tevékenység ideje

Kötött tevékenység

 

A hét minden napján

 

Heti egy alkalommal

Mindennapos testnevelés

 

 

Mozgás

 

 

A különböző tevékenységi formák rendszere a csoportoktól függően változnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepek, hagyományok

 

Katolikus óvodánk feladata, hogy megtanítsuk a gyermekeket (és rajtuk keresztül a családokat) a lélekből fakadó ünneplésre, megemlékezésre, hagyományteremtésre, ahol a hangsúly nem az anyagi javakat tükröző külsőségekben van. Ezért is teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a gyerekekkel életkoruknak megfelelő szinten tanítsuk meg az ünnepek tartalmát (történelmi múlt, bibliai történetek, szentek élete) és minél emlékezetesebbé tegyük ezeket a jeles eseményeket.

Az ünnepek kiemelkedő szerepet kapnak óvodai életünkben. Örömet, boldogságot, vidámságot hoznak a mindennapokba.

A távlatok állítása a gyermekközösségben a személyiség fejlődésének serkentője, fokozhatjuk vele a gyermekek örömét, ösztönözzük őket a cél elérésére. Fontos, hogy a távlatok jellege, tartalma, ideje alkalmazkodjék az életkori sajátosságokhoz. Ezért kiscsoportban csak egy héttel előtte kezdjük a készülődést, a későbbiekben egy hónapig nyújtjuk az időtartamot.

 

 

Csoporton belüli hagyományok (már kiscsoporttól kezdve)

 

A név- és születésnapok megtartása. A saját személyükkel kapcsolatosan azért szeretik, mert központba kerülnek, övék az egész nap. Ez az egészséges pozitív énkép alakulása szempontjából kiemelkedő. Ezt igyekszünk közös köszöntéssel, ajándékozással fokozni. Ehhez a szülők is hozzájárulnak: tortával, aprósüteménnyel, szörppel. Az ünnepelt megkínálhatja társait. Fontosnak tartjuk azonban, hogy ne kizárólag ez jelentse az ünnepet, hanem a másoknak szerzett öröm is.

Az év folyamán többször zenés műsort szervezünk a gyermekek számára, ahol színészek, bábosok, zenészek, néphagyományőrző csoportok szórakoztatják a gyermekeket.

A néphagyományokból a jeles napokat is figyelemmel kísérjük és úgy dolgozzuk fel, hogy ezekre megerőltetés nélkül, örömmel készülhessenek. Célunk, hogy megismerjék a régi népszokásokat, népi hiedelmeket, népi játékokat, eszközöket. A népi mondókák, szólások, versek, népmesék tanítása beépül a gyermekek mindennapjaiba.

A bábszínház, színház, kiállítás látogatás pedig pótolhatatlan élmény.

 

A szülőkkel való pozitív kapcsolattartás megerősítése érdekében a nagyobb, egész óvodát érintő ünnepeket, rendezvényeket nyitottá, mindenki által látogathatóvá tettük. Így meghittebbek ezek az események. (karácsonyi ünnep, Anyák napja, gyermeknap)

 

Ünnepeink, megemlékezéseink

 

Az óvoda életével kapcsolatos:

·        február                          farsang

·        március 15.                            Nemzeti ünnep

·        április 22.                     Föld napja

·        május 1.                        Madarak és fák napja

·        május                                     Anyák napja

·        május                                     Gyermeknap

·        május                                     évzáró

 

Egyházi:

·        augusztus vége              Veni Sancte

·        szeptember 12.              Mária névnapja, Egyházközségünk búcsúja

·        szeptember 24.              Szt. Gellért a katolikus iskolák, óvodák napja

·        szeptember 29.              Szt. Mihály

·        október 8.                     Magyarok Nagyasszonya

·        november 1.                           Mindenszentek

·        november 19.                Szt. Erzsébet

·        november-december      Advent

·        december 6.                            Szt. Miklós

·        december 24, 25.           Karácsony

·        január 18.                     Árpádházi Szt. Margit

·        február 2.                      Gyertyaszentelő Boldogasszony

·        február 3.                      Szt. Balázs

·        február-március            Nagyböjt-Húsvét

·        Húsvét 4. vasárnapja    Jó Pásztor ünnep

·        május                                     Anyák napja

·        május-június                 Pünkösd

·        június                                     Te Deum

·        augusztus 15.                Nagyboldogasszony

·        augusztus 20.                Szt. István király

 

 

 

 

Az óvoda speciális szolgáltatásai

 

 

A szülők és a társadalom igényeit, elvárásait figyelembe véve szervezzük. Ezek az óvodában folyó alaptevékenységek fejlesztését, színvonalának növelését szolgálják.

 

 

Angol nyelvoktatás: Játékos ismerkedés a nyelvvel. Mondókák, versek, dalok, játékok tanulása. Ismerkedés más nép kultúrájával.

A nyelvtanítás heti egy alkalommal a délutáni órákban valósul meg.

 

Úszás: nagycsoportosok részére a Bitskey Aladár uszodában, szakképzett úszásoktató vezetésével.

 

Kézműves foglakozások: A Vitkovics házban, ill. a Forrás Gyermek Szabadidő Központban havi egy alkalommal a nagycsoportosok a különböző technikákkal ismerkednek.